KG

18h15 : Chương trình Thần nông vi hành

KG1

18h15 : Bản tin Quốc tế - Thể thao

Radio

18:00 – 18:30 Đọc truyện dài kỳ