KG

08h30 : Sống khỏe 360 (Số 247)

KG1

8h15 : Phim truyện Singapore “Giác quan thứ sáu” (Tập 27-28)

Radio

14:30- 15:30 : Bài ca đi cùng năm tháng