KG

22h45 : Bản tin cuối ngày – Thế giới 24 giờ

KG1

22h30 : Chương trình Mẹ chồng nàng dâu

Radio