KG

17h45 : Chuyên mục Quốc phòng toàn dân

KG1

17h30 : Chương trình Khát vọng sống

Radio

17:30 – 17:50 Câu chuyện truyền thanh