KG

10:15 PTL: 75 năm Tòa án nhân dân xây dựng và phát triển

KG1

09:45 Chương trình tiếng Khmer

Radio

09:55 Bài ca đi cùng năm tháng