KG

16h05 : Phim sitcom “Hẻm không sợ vợ” (Tập 36)

KG1

15h15 : Chương trình tiếng Khmer

Radio

16:00 – 17:00 Nhip cầu kiến thức